GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR je v celé EU jednotně účinné od 25. května 2018.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společností Andaneas, s.r.o.
Informace pro klienty a obchodní partnery
Níže uvedené zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem obchodní společnost
Andaneas, s.r.o., se sídlem Pod Cukrákem 772/5, Lipence, 155 31 Praha 5, IČO: 017 72 210,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 21154
(dále jen „Provozovatel“),
která je provozovatelem sportovně zdravotního centra
TEIT FITLAB umístěného na adrese Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle,
jako správceosobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/S (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Provozovatel zpracovává a používá

Vaše osobní údaje pro účely uvedené v těchto zásadách, popř. pro další účely zde neuvedené, která Vám sdělí v jednotlivých případech. Tyto zásady jsou určeny pro naše klienty a obchodní partnery, a to včetně případů, kdy spolupráce nebyla ještě formálně navázána (potenciální klienti a obchodní partneři), a případů, kdy smluvní vztah či spolupráce již byly ukončeny (bývalí klienti a obchodní partneři), a dále případné členy orgánů, zaměstnance a jiné zástupce těchto osob a návštěvníky našich webových stránek. Níže uvedené zásady jsou koncipovány formou otázek a odpovědí tak, aby pro Vás byly co nejvíce přehledné a praktické.

Obsah


1. Co to jsou osobní údaje?
2. Co je to zpracování osobních údajů?
3. Kdo je správcem Vašich osobních údajů a co to pro Vás znamená?
4. Jaké Vaše osobní údaje a pro jaké účely zpracováváme? Jaké jsou právní základy pro jejich zpracování a jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů?
5. Jaké subjekty mají přístup k Vašim osobním údajům? Dochází k předání Vašich osobních údajů do třetích zemí?
6. Jak dlouho bude Provozovatel Vaše osobní údaje uchovávat?
7. Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje
8. Máte povinnost poskytnout osobní údaje a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů
9. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
10. Dochází na základě Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování nebo profilování způsobem, kterým jsou dotčena Vaše práva?
11. Jaké je zabezpečení Vašich osobních údajů?
12. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
13. Co jsou to cookies?
14. Jak nás můžete kontaktovat, abyste získali další informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo uplatnili svá práva?
15. Změny těchto zásad

1. Co to jsou osobní údaje?


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. subjektu údajů), kterou lze na základě takové informace přímo či nepřímo (ve spojení s dalšími informacemi) identifikovat, např. jméno a příjmení, identifikační číslo,
emailová adresa, telefonní číslo, údaje související s využíváním služeb poskytovaných Provozovatelem, IP adresa návštěvníků našich webových stránek, jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Co je to zpracování osobních údajů?


Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3. Kdo je správcem Vašich osobních údajů a co to pro Vás znamená?


Správcem Vašich osobních údajů je Provozovatel, tj. obchodní společnost Andaneas, s.r.o., se sídlem Pod Cukrákem 772/5, Lipence, 155 31 Praha 5, IČO: 017 72 210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 211544, která sama určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Provozovatel tak rozhoduje o tom, jaké Vaše osobní údaje bude zpracovávat a jakými způsoby a proč (pro jaké účely). V rozsahu prováděného zpracování osobních údajů je Provozovatel odpovědný za zákonnost zpracování Vašich osobních údajů a můžete se na nás obracet a kontaktovat nás ohledně výkonu Vašich práv v této oblasti. Kontaktní údaje Provozovatele naleznete dále v části 14. „Jak nás můžete kontaktovat, abyste získali další informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo uplatnili svá práva?“

4. Jaké Vaše osobní údaje a pro jaké účely zpracováváme? Jaké jsou právní základy pro jejich zpracování a jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů?


Osobní údaje klientů jsou zpracovávány zejména za účelem poskytnutí služeb sportovně zdravotního centra (tj. splnění smlouvy) a následně z důvodu Vaší i naší soudní ochrany a právy na náhradu škody. Osobní údaje obchodních partnerů, resp. jejich zástupců a zaměstnanců jsou zpracovány zejména za účelem uzavření a splnění příslušných smluv uzavřených mezi Provozovatelem a příslušným obchodním partnerem a plnění zákonných povinností. Osobní údaje jsou dále zpracovávány i za účelem přímého marketingu Provozovatelem a zasílání obchodních sdělení. 

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje (kategorie osobních údajů a konkrétní osobní údaje), za jakým účelem a na základě jakého právního základu Provozovatel zpracovává o svých klientech, obchodních partnerech a návštěvnících webových stránek Provozovatele a upřesnění oprávněných zájmů Provozovatele v případě, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele jako správce osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Osobní údaje
(Kategorie a os. údaje)

Účel zpracování

Právní základ zpracování


1/ KLIENTI

základní identifikační údaje a kontaktní údaje: 

 •     jméno a příjmení
 •     emailová adresa
 •     telefonní číslo

údaje vztahující se ke smlouvě s klientem: 

 • výše uhrazeného depozita a datum
  jeho úhradéúdaje vztahující se k individuálnímu tréninku, rekondičním a regeneračním službám a výživovému poradenství: 

 •     jméno a příjmení
 •     emailová adresa
 •     telefonní číslo
 •     věk
 •     profese a pracovní anamnéza
 •     zkušenosti s osobním trenérem
 •     cíle individuálního tréninku
 •     údaje z kineziologického vyšetření
 •     osobní anamnéza, údaje
       o zdravotním stavu a zdravotní     problémy ovlivňující způsob nastavení individuálního tréninkufotografie:


bezpečností údaje:

 • záznamy o přítomnosti klientů v provozovně


údaje pro marketingové účely a obchodní sdělení:

 •     jméno a příjmení
 •     emailová adresa
 •     telefonní číslo
 •     nároky na slevy a výhody
 •     informace o dosavadním poskytování služeb

 • kontaktování a jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí služeb uzavření a splnění příslušné smlouvy o poskytnutí služeb a související komunikace splnění zákonných povinností na základě účetních a daňových právních předpisů
 • evidence a vymáhání případných pohledávek a právních nároků


 

 •     splnění příslušné smlouvy
       o poskytnutí služeb
 •     splnění zákonných povinností
       na základě účetních a daňových
       právních ředpisů

   
 • splnění příslušné smlouvy o poskytnutí služeb, vedení individuálního tréninku, poskytování rekondičních a regeneračních služeb a výživového poradenství


 

 • propagační účely – zveřejnění na webových stránkách Provozovatele a v listinných prospektech Provozovatele za účelem propagace

 • ochrana majetku Provozovatele, klientů a dalších osob
 • ochrana před krádežemi a jinou trestnou činností


 

 • propagace a podpora prodeje služeb Provozovatele
 • zasílání informací o službách a produktech, akcích, slevách, soutěžích nebo jiných obchodních (marketingových) sdělení
 • provádění přímého marketingu spočívajícího v nabízení produktů či služeb Provozovatele
 • zlepšování kvality služeb prováděním průzkumů spokojenosti Klientů

 • uzavření a splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • oprávněný zájem Provozovatele na vymáhání pohledávek a uplatňování jiných právních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)


 

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) 
 • splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)


   
 • uzavření a splnění smlouvy (čl. 6  odst. 1 písm. b) GDPR)
 • výslovný souhlas klienta (čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR)

 • souhlas klienta (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 84 občanského zákoníku)

 • oprávněný zájem Provozovatele na zajištění kontroly vstupu do provozovny a ochrany majetku Provozovatele, klientů a dalších osob (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 • oprávněný zájem na oslovování klientů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení a na propagaci a marketingu služeb Provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • souhlas příslušné osoby se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti)

2) Obchodní partneři

základní identifikační a kontaktní údaje: 

 •     jméno a příjmení
 •     pozice, název/obchodní
       firma obchodního partnera
 •     adresa sídla nebo místa podnikání
 •     IČO
 •     DIČ
 •     emailová adresa
 •     telefonní číslo
 •     platební a dodací údaje

údaje pro marketingové účely:

 •     jméno a příjmení
 •     pozice, název/obchodní
 •      firma obchodního partnera
 •     emailová adresa
 •     telefonní číslo
 •     informace o dosavadní obchodní a dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci 
 •     nároky na slevy a výhody
 • sjednání a splnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace
 • splnění zákonných povinností na základě účetních a daňových právních předpisů
 • evidence a vymáhání případných pohledávek a jiných právních nároků

 • propagace a podpora prodeje služeb Provozovatele
 • zasílání informací o nových službách a produktech, akcích, slevách, soutěžích nebo jiných obchodních (marketingových) sdělení

 • uzavření a splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • oprávněný zájem Provozovatele na vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)


 

 • oprávněný zájem na oslovování klientů přímým marketingem a  zasílání obchodních sdělení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • souhlas příslušné osoby se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti.

3) Návštěvníci webových stránek

údaje o návštěvách webových stránek Provozovatele: 

 • IP adresa zařízení návštěvníka identifikační číslo mobilních zařízení návštěvníka
 • osobní údaje obsažené
 • v cookies ukládaných v zařízení konečných uživatelů (návštěvníků) určené k používání našich webových stránek 

 •  získávání informací o návštěvnících webových stránek Provozovatele za účelem jejich optimalizace a personalizace obsahu dle preferencí uživatele
 • získávání informací o návštěvnících webových stránek Provozovatele za účelem vylepšení služeb provozovatele
 • evidence návštěv webových stránek Provozovatele pro statistické a analytické účely
 • marketing a propagace služeb Provozovatele více informací o cookies naleznete dále v části „Co jsou to cookies ?“
 • právněný zájem Provozovatele ohledně informací a návštěvě webových stránek a na marketingu a propagaci služeb Provozovatele na dosažení dalších uvedených účelů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) 
 • souhlas s takovým zpracováním, pokud je vyžadován (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

5. Jaké subjekty mají přístup k Vašim osobním údajům? Dochází k předání Vašich osobních údajů do třetích zemí?


Za účelem zajištění řádného poskytování kvalitních služeb a zajištění řádného chodu společnosti a sportovně zdravotního centra mají k Vašim osobním údajům přístup i třetí osoby (tzv. příjemci). Mezi tyto příjemce se řadí i zpracovatelé, kteří provádějí zpracovatelské operace s Vašimi osobními údaji na základě pověření Provozovatele. Provozovatel tak může sdílet Vaše osobní údaje s následujícími příjemci, resp. příjemci následujících kategorií: externí dodavatelé, kteří na základě smluvního vztahu poskytují za Provozovatele služby (trenéři, maséři, fyzioterapeuté); externí poradci, kterými jsou právnické a fyzické osoby poskytující Provozovateli právní, konzultační, daňové, auditorské a jiné obdobné služby; externí dodavatelé, kteří z pověření Provozovatele provádějí s Vašimi osobními údaji zpracovatelské operace, a to konkrétně osoby zajišťující účetnictví, marketing a IT služby, subjekty poskytující služby elektronických plateb; orgány státní správy a jiné orgány veřejné moci, se kterými může Provozovatel v určitých případech stanovených právními předpisy osobní údaje sdílet (např. finanční úřady, policie). Všechny výše uvedené subjekty se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru. Vaše osobní údaje tak nepředáváme do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

6. Jak dlouho bude Provozovatel Vaše osobní údaje uchovávat?


Provozovatel uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny a zpracovány, případně po dobu udělení Vašeho souhlasu (je-li vyžadován) nebo po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech nebo po nezbytnou dobu stanovenou oprávněnými zájmy stran (zejména po dobu uplynutí příslušných promlčecích dob).

7. Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?


Provozovatel získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů či od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů).

8. Máte povinnost poskytnout osobní údaje a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů?


Osobní údaje, které nám poskytujete, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci a jsou použity k realizaci poskytnutí služby nebo ke splnění příslušné s Vámi uzavřené smlouvy, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Nejste povinni poskytnout osobní údaje, které Provozovatel nepotřebuje k poskytnutí služby (pokud jste klient) nebo ke splnění jiné smlouvy (pokud jste obchodní partner) nebo jejichž shromažďování po Provozovateli nepožadují právní předpisy (a to zejména účetní a daňové právní předpisy). Pokud jako klient odmítnete poskytnout Provozovateli osobní údaje potřebné k Vaší identifikaci a nezbytné k řádnému poskytnutí příslušné služby, je Provozovatel oprávněn odmítnout poskytnutí příslušné služby. Pokud jako obchodní partner odmítnete poskytnout Provozovateli osobní údaje potřebné k Vaší identifikaci a nezbytné k uzavření a splnění příslušné smlouvy nebo jejichž poskytnutí požadují v souvislosti s uzavřením a plněním příslušné smlouvy právní předpisy, je Provozovatel oprávněn odmítnout s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít. Jiné osobní údaje jako jsou Vaše emailová adresa a telefonní číslo Provozovatel shromažďuje pro účely komunikace související s poskytnutím příslušné služby (např. sdělení informace o zrušení rezervace Vámi objednané služby nebo o omezení provozní doby centra apod.) nebo související s plněním příslušné smlouvy. Pokud Provozovatel bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které nepotřebuje k Vaší identifikaci nebo k poskytnutí služby či splnění příslušné smlouvy, nebo jejichž shromažďování po Provozovateli nepožadují právní předpisy, bude tak činit pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, nebo z důvodu oprávněného zájmu.

9. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?


Provozovatel zpracovává veškeré osobní údaje automatizovaným, popřípadě i manuálním způsobem. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Provozovatele, popřípadě v informačních systémech našich zpracovatelů, tj. třetích osob, které Provozovatel pověřil konkrétními zpracovatelskými operacemi. Provozovatel učinil taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze jeho zaměstnanci a zpracovatelé, se kterými má uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti o veškerých osobníchúdajích, o nichž se dozvěděli při své činnosti.

10. Dochází na základě Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování nebo profilování způsobem, kterým jsou dotčena Vaše práva?


Při zpracování osobních údajů Provozovatelem nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

11. Jaké je zabezpečení Vašich osobních údajů?


Provozovatel zavedl za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů vhodné organizační a technické postupy a provádíme školení zaměstnanců a zpracovatelů zaměřená na ochranu osobních údajů, jejich důvěrnost a zabezpečení. Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní a smluvní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Provozovatel dále provádí pravidelné kontroly zavedených bezpečnostních postupů, pokud jde o jejich dostatečnost ve vztahu k povaze a rozsahu osobních údajů, které Provozovatel zpracovává.

12. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?


Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, která Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména GDPR. Konkrétní podmínky, za kterých lze níže uvedená práva uplatňovat jsou dále stanoveny v GDPR. Na Vaše žádosti o výkon níže uvedených práv budeme reagovat ve lhůtách stanovených právními předpisy, a to obvykle nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

(a) právo vznést námitku proti zpracování Výslovně Vás upozorňujeme, že máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR (tj. proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanovení. Pokud Provozovatel neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Pokud osobní údaje Provozovatel využívá k přímému marketingu, tak bez dalšího přestane Vaše osobní údaje po vznesení Vaší námitky zpracovávat. 
(b) právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování osobních údajů. Máte právo být informováni ohledně zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v článku 13 a 14 GDPR při získávání osobních údajů, pokud je máme přímo od Vás, a v případě, že nebyly získány přímo od Vás, tak nejpozději do jednoho měsíce po získání osobních údajů, případně v okamžiku, kdy dojde ke vzájemné komunikaci, pokud jsou osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději po prvním zpřístupnění. Vašich osobních údajů, pokud je budeme zpřístupňovat třetí straně. 
c) právo na přístup k osobním údajům. Na základě Vaší žádosti máme povinnost Vám potvrdit, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a informovat Vás podle GDPR o: účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby; existenci práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování; právu podat stížnost u dozorového úřadu; veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás (subjektu údajů); tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Na základě Vaší žádosti Vám zdarma poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů za podmínky, že tím nedojde k nepříznivému zásahu do práv a svobod jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost si můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. 
(d) právo na opravu Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
e) právo na výmaz („právo být zapomenut“) Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné: pro výkon práva na svobodu a informace; pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
(f) právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů: pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověřené přesnosti osobních údajů Provozovatelem; pokud je zpracování protiprávní a Vy namísto výmazu osobních údajů požádáte o jejich omezení; pokud požadujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a Provozovatel již tyto osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování; v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněními důvody. Po dobu omezení zpracování budou osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Provozovatel Vás předem vyrozumí, pokud nastane situace, že omezení zpracování bude zrušeno. 
g) právo na přenositelnost údajů. V případě, že se zpracování osobních údajů provádí automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, máte právo na to, abyste získal Vaše osobní údaje, které jste Provozovateli poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, nebo, je-li to technicky proveditelné a požádáte-li o to, aby Provozovatel přímo předal Vaše osobní údaje v uvedeném formátu jinému správci. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 
h) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném do jeho odvolání. 
(i) právo podat stížnost u dozorového úřadu Ohledně činnosti Provozovatele při zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést dotaz či podnět u Provozovatele. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR, můžete ohledně postupu Provozovatele podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/ , tel.: pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), pevná linka: +420 234 665 800 (linka pro rychlé konzultace k GDPR). Vedle toho máte právo na poskytnutí soudní ochrany.

13. Co jsou to cookies?


Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač tak, jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webových stránek. Cookies využíváme především pro marketingové účely, sběr statistických údajů a analýzy návštěv webových stránek, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Souhlas ke zpracování údajů z cookies udělíte aktivním zaškrtnutím pole pro souhlas, které se zobrazí při návštěvě webové stránky, a to ještě předtím, něž je zpracování údajů z cookies zahájeno. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit rovněž nastavením webového prohlížeče.

14. Jak nás můžete kontaktovat, abyste získali další informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo uplatnili svá práva?


Pokud v těchto zásadách nenaleznete odpovědi na Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat kterýmkoli z následujících způsobů: dopisem doručeným na adresu Andaneas, s.r.o., Pod Cukrákem 772/5, Lipence, 15531 Praha 5 nebo na adresu Andaneas, s.r.o., Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle; emailem zaslaným na adresu: recepce@teit.cz; telefonem na telefonním čísle: 778 031 930.

Shora uvedené kontaktní údaje můžete rovněž využít pro případný výkon Vašich práv jako subjektů osobních údajů vůči naší společnosti, případné stížnosti a dále, pokud si budete přát odvolat jakýkoli Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělený Provozovateli.

15. Změny těchto zásad 


Je možné, že se tyto zásady Provozovatel rozhodne změnit nebo aktualizovat v souvislosti se změnami příslušných právních předpisů, změnami rozsahu zpracování osobních údajů a s úsilím Provozovatele o zlepšování úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a kvality poskytovaných služeb.

Aktuální znění těchto zásad budete mít vždy k dispozici v prostorách sportovně zdravotního centra TEIT FITLAB na adrese Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle, a na webových stránkách Provozovatele www.teit.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 20. 10. 2018. Andaneas, s.r.o.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Vážení klienti,

jako spotřebitelé máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Vámi a obchodní společnost Andaneas, s.r.o., se sídlem Pod Cukrákem 772/5, Lipence, 155 31 Praha 5, IČO: 017 72 210, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 211544, která je provozovatelem sportovně zdravotního centra TEIT FITLAB umístěného na adrese Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 Michle (dále jen „Provozovatel“), pokud se Vaší stížnost, reklamaci nebo jiný spor nepodaří vyřešit přímo mezi Vámi a Provozovatelem. 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi Provozovatelem a klientem - spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, popř. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz https://www.mpo.cz/cz/ochranaspotrebitele/ mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudnihoreseni- spotrebitelskych-sporu--171389/

Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, včetně způsobu jejich zahájení, naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz nebo www.adr.coi.cz 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelem služby (Provozovatelem) vyřešit přímo. Spotřebitel je oprávněn podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele služby (Provozovatele) poprvé.

Návrh musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti a k návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se dále přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. 

Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy